Advokátní kancelář

Advokátka Mgr. Martina Beránková poskytuje právní služby ve všech základních oblastech práva (tzv. generální právní praxe) jak fyzickým, tak i právnickým osobám.

Právní služby jsou poskytovány se zřetelem na komplexní novou právní úpravu občanského práva hmotného, která nabyla účinnosti dnem 1.1. 2014.

Advokátka Mgr. Martina Beránková je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15157.