Služby

Právní služby jsou poskytovány v souladu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími stavovskými předpisy České advokátní komory.

Právní služby jsou v rámci generální praxe poskytovány zejména v oblastech:

  • občanské právo
  • rodinné právo
  • obchodní právo
  • pracovní právo
  • správní právo
  • trestní právo

Mezi služby poskytované ve shora uvedených oborech práva lze zahrnout například úkony právní služby spočívající v: 

poskytování právních rad a konzultací
sepis smluv
provádění úschov peněz a listin
zastupování klientů při soudních, správních či jiných jednáních
sepis žalob a podání
zpracování právních rozborů
obhajoba v trestním řízení
zastupování poškozeného v trestním řízení
ověřování podpisů.

 
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů:
 
V případě smluvního vztahu mezi advokátem a jeho klientem je věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů  Česká advokátní komora, IČ: 66000777, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1 (www.cak.cz).